Tretman

Ukoliko želite da saznate više o uslugama tretmana i defektološke procene to možete učiniti klikom na polje kontakt.

Defektološka procena ima za cilj procenu koliko je dete ovladalo razvojnim fazama u oblasti motorike, govora, mišljenja i emocionalnog razvoja u odnosu na svoj kalendarski uzrast. Roditelji nakon procene dobijaju nalaz defektologa, sa savetima i preporukama za dalju eventualnu terapiju ili stimulaciju.

Defektološki tretman (individualni preventivno-korektivan rad) podrazumeva plan i program rada nakon procene, sve aktivnosti predviđene programom se prilagođavaju poštujući detetova interesovanja, veštine i sposobnosti, primenjujući pozitivnu psihologiju. Svaki tretman se planira i sprovodi tako da odgovara detetu.

Ukoliko želite da zakažete defektološki tretman možete to učiniti klikom na polje kontakt, on se organizuje po potrebi deteta i u dogovoru sa roditeljima.
Tretmani se mogu organizovati tako da budu: intezivni tretmani (4-5 puta nedeljno u trajanju od 60 minuta), poluintezivni (2-3 puta nedeljno u trajanju od 45 minuta), radioničarskog tipa (2 puta nedeljno u trajanju od 90 minuta) i u vidu podrške u učenju (intezitet rada se dogovara u zavisnosti od potreba, čas traje 60-90 minuta).

pitajtedefektologa (10)

PITAJTEDEF